Ποιοτικός Έλεγχος

Όλα τα προϊόντα που παράγει η εταιρία  MELBON πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και εξασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια του καταναλωτή.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου η εταιρία μας εφαρμόζει σύστημα ISO 22000. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και περιλαμβάνει

έλεγχο σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας . (Α’ ύλες , Υλικά συσκευασίας Παραγωγική διαδικασία, τελικά προϊόντα) .

Πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι όλων των Α’ υλών. Επίσης πραγματοποιούνται τακτικές αναλύσεις των τελικών προϊόντων μας σε μικροβιολογικό εργαστήριο.

Η εφαρμογή του συστήματος ISO 22000 ,εξασφαλίζει τον καταναλωτή από φυσικούς, χημικούς ,και μικροβιολογικούς κινδύνους.

 

Για το πιστοποιητικό πατήστε εδώ .